Telefon: +48 22 862 87 22

MSP Szender Marcin uczestniczy w projekcie AKTYWIZACJA MIĘDZYNARODOWA ŚLĄSKIEGO KLASTRA LOTNICZEGO

 

MSP Szender Marcin uczestniczy w projekcie:

AKTYWIZACJA MIĘDZYNARODOWA ŚLĄSKIEGO KLASTRA LOTNICZEGO POPRZEZ DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROMOCYJNO-BIZNESOWYM

W POWIĄZANIU Z DZIAŁALNOŚCIĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ ZRZESZONYCH CZŁONKÓW KLASTRA

POIR.02.03.03-24-0001/17-00

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych 

 

Wartość Projektu - 6 851 892,00PLN

 

Wartość dofinansowania - 3 828 620,00 PLN

 

  • KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt w swym założeniu polega na umożliwieniu wyjścia członkom klastra na rynki zagraniczne m.in. poprzez udział w międzynarodowych targach, misjach zagranicznych. Drugim bardzo istotnym aspektem jest możliwość nawiązania współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i dostęp do zagranicznych infrastruktur badawczych. Działania te pozwolą na dyfuzję wiedzy i pozyskanie know-how w obszarze technologii lotniczych oraz automotive, jak i nawiązanu współpracy biznesowej z międzynarodowymi partnerami. Wybór imprez międzynarodowych został poprzedzony analizą potrzeb członków klastra w obszarze dotarcia do nowych klientów, możliwość udziału i realizacji dużych projektów, nawiązywanie współpracy oraz pozyskiwanie nowych kontraktów. Stąd członkowie klastra wskazali imprezy targowo wystawiennicze o najwyższej renomie w zarówno w sektorze lotniczym, jak i automotive. Promocja marki klastra na targach międzynarodowych i misjach gospodarczych nie tylko przyczyni się do jej większej rozpoznawalności, ale przede wszystkim do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej członków klastra wobec innych podmiotów z sektora lotniczego i automotive. Ponadto udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych z perspektywy członków klastra to szansa na wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorców na wybrany rynek zagraniczny. Ze względu na to, iż klaster skupia podmioty zarówno z sektora lotniczego i automotive możliwym staje się również osiągnięcie synergii pomiędzy sektorami dzięki działaniom badawczo-rozwojowym i wykreowanie międzysektorowych nisz technologicznych pozwalających na adaptację rozwiązań stosowanych w lotnictwie do przemysłu automotive. Zatem podejmowane w projekcie działania przełożą się na zintensyfikowanie współpracy z otoczeniem gospodarczym klastra i jego członków.

 

  • CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest nawiązanie relacji biznesowych z potencjalnymi kooperantami, jak i instytucjami B+R, na rzecz rozwoju produktów i usług, w tym wprowadzenia kluczowych rozwiązań technologicznych zmierzających do podniesienia konkurencyjności członków klastra. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów jak: zdobycie wiedzy na temat możliwości kooperacji z instytucjami badawczo-rozwojowymi w obszarze rozwoju produktów członków klastra, jak również wzrost efektywności działań członków klastra na arenie międzynarodowej oraz zdobycie doświadczenia w komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii lotniczych z możliwością transpozycji do sektora automotive.

 

Produktami będą:

- pozyskanie nowych partnerów biznesowych oraz potencjalnych inwestorów - podpisanych zostanie łącznie 20 umów i listów intencyjnych o współpracy;

- pozyskanie 2 nowych partnerów z sektora B+R do realizacji projektów badawczych.